NTIinnovations członkiem Pierwszego Włocławskiego Klastra Przedsiębiorstw

Dostrzegamy i wspieramy wartościowe dla rozwoju relacji biznesowych inicjatywy, dlatego też zdecydowaliśmy się dołączyć do Pierwszego Włocławskiego Klastra Przedsiębiorstw.

Klastry to nowoczesna platforma interakcji między wieloma podmiotami życia społeczno-gospodarczego. W kontaktach tych kluczową rolę odgrywa współpraca. Podmioty wchodzące w skład klastra dzielą się między sobą wiedzą, doświadczeniami, uczą się od siebie nawzajem, dopingują do rozwoju, podejmują wspólne inicjatywy. Sprowadzanie jednak idei klasteringu do kółka wzajemnej adoracji to zbyt daleko idące uproszczenie. W klastrze tak samo ważne jak współdziałanie jest współzawodniczenie poszczególnych podmiotów, bo tylko na drodze dobrze pojętej rywalizacji i konkurencji można stawać się lepszym. Jak zauważa Bogusław Plawgo: korzyści w zakresie efektywności i innowacji w znacznym stopniu wynikają ze współwystępowania w klastrach konkurencji i współpracy. Mogą one współistnieć, bowiem występują w innych dziedzinach i między różnymi podmiotami; współpraca w określonych dziedzinach sprzyja skuteczniejszej konkurencji w innych

Pierwszy Włocławski Klaster Przedsiębiorstw umożliwia nam więc zacieśnienie dotąd nieformalnych relacji, a także zintensyfikowanie działalności w gałęziach w których możemy skorzystać z doświadczenia naszych partnerów.

Do działalności Klastra planujemy ponadto przenieść nasze projekty badawczo-rozwojowe, na których mogą skorzystać pozostali Członkowie.

Pomoc w realizacji podstawowych celów Klastra, jak i realizacja naszych celów możliwa jest dzięki przystąpieniu do Grupy Zadaniowej 1.