Regulamin opublikowany 24.08.2019r. 18:18

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
NTIinnovations

Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący sklep: NTIinnovations Jakub Staszak z siedzibą we Włocławku, 87-800 przy al. Fryderyka Chopina 1G, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 888-29-83-226, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Finansów, numer REGON 341524609, numer rejestrowy BDO 000015156, telefon kontaktowy +48 511 99 1234, e-mail: [email protected], który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Sprzedawca i Nabywca mogą być dalej nazywani łącznie Stronami, a oddzielnie – Stroną.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenach internetowych: store.ntiinnovations.com sklep.ntiinnovations.pl taniejnieznajdziesz.pl ntii.pl, jak i wszelkie rozwiązania informatyczne zdalnie łączące się z niniejszymi domenami, w tym aplikacje mobilne, dostarczane użytkownikom za pośrednictwem stron internetowych w niniejszych domenach, oraz portale sprzedażowe osób trzecich.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu za pośrednictwem Internetu, w tym również Nabywca,

Dostawca – podmiot prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, u którego Sprzedawca zaopatrywał się lub zamierza się zaopatrywać w towary, bądź z którym Sprzedawca zawarł umowę o dostawę bezpośrednio do Nabywców towarów lub świadczenie Nabywcom usług, których sprzedaż Sprzedawca prowadzi w Sklepie.

Przewoźnik – podmiot prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie transportu towarów, z którym Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usług transportowych, spedycyjnych lub kurierskich, bądź w inny sposób zamówił wykonanie tych usług w celu dostawy towarów do Nabywców.

Koszyk – moduł Sklepu, w którym widoczne są w formie listy lub tabeli wybrane przez Użytkownika do zakupu produkty i usługi. Podczas wyboru produktów i usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych produktów lub usług oraz usuwanie ich z koszyka. Koszyk umożliwia Użytkownikowi użycie kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: adresu dostawy, danych rozliczeniowych, sposobu dostawy, formy płatności. Koszyk umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy poprzez proces składania zamówienia.

Strona produktu – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat pojedynczego produktu lub usługi, w tym cena jednostkowa brutto.

Logowanie - proces autoryzacji tożsamości Użytkownika Sklepu, uzyskującego dostęp do konta Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie, poprzez podanie adresu e-mail i hasła dostępu Użytkownika do którego przypisane jest konto.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług, zawarte w ramach zamówienia.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu w jego aktualnym brzmieniu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów i ich dostawców, wypowiedzi Użytkowników na forum, opinie o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu.

DotPay – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6342661860 oraz numer REGON 240770255.

Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego, przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą, kartą kredytową lub inną formą wybraną w Koszyku przez Użytkownika.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników, polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i produktów będących w ofercie Sklepu, drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika, który zapisał się do tej usługi.

Biuro obsługi Klienta – biuro obsługi Użytkowników sklepu, dostępne telefonicznie oraz za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego zgodnie z informacjami umieszczonymi na podstronie Kontakt Sklepu.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę; zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie; zasady dostarczania przedmiotu Umowy Nabywcy; zasady uiszczania przez Nabywcę należności z tytułu Umowy, uprawnienia Nabywcy do odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2
Warunki korzystania ze Sklepu

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na produkty i usługi oraz zawierania Umów, niezbędne jest:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon i podobne) i przeglądarką internetową obsługującą obecne standardowe technologie tworzenia stron internetowych, w szczególności HTML5, CSS3, JavaScript;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek nieautoryzowanego ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. W przypadku zakłócenia prawidłowości funkcjonowania Sklepu, Sprzedawca będzie wszelkimi dopuszczalnymi obowiązującym prawem metodami dochodzić od Użytkownika roszczeń w związku z poniesioną szkodą oraz utraconą korzyścią.

4. Korzystając ze sklepu, Użytkownik w przypadku celowego lub przypadkowego wykrycia w oprogramowaniu Sklepu luk bezpieczeństwa, wycieków danych i innych problemów technicznych, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie oraz okolicznościach jego występowania. Sprzedawca w przypadku pewności co do działania Użytkownika w dobrej wierze, może w związku z ujawnieniem problemów technicznych wypłacić Użytkownikowi wynagrodzenie ustalone w drodze indywidualnych negocjacji.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich; oraz za niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

6. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu w celu zawarcia Umowy pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 3 Regulaminu.

8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Użytkownika na produkty i usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga skorzystania ze sklepu jako Gość i tym samym każdorazowego podania danych koniecznych do realizacji zamówienia i zawarcia Umowy, lub zarejestrowania się w sklepie zgodnie z postanowieniami sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE Regulaminu.

9. Użytkownik może w ramach udostępnionych przez Sklep narzędzi zamieszczać w Sklepie Materiały, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem narzędzi Sklepu, w których zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, recenzje lub opinie; materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron). Materiały powinny być zgodne z charakterem narzędzi Sklepu, z pomocą których są umieszczane - wpisy na forum, recenzje, opinie itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, bądź produktu, na Stronie którego zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować osób trzecich, ich usług, produktów lub przedsiębiorstwa.

10. Użytkownik z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, opinie itp.) Użytkownik udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z powyższego Materiału w jego działalności, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemów informatycznych oraz rozpowszechnianie i powielanie go na nośnikach cyfrowych, w tym w Internecie. Użytkownikowi z tytułu udzielenia na rzecz Sprzedawcy niniejszej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Użytkownika w Sklepie, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy lub właściwego Sądu.

11. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie w trybie natychmiastowym Umowy z Użytkownikiem o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych w ramach oprogramowania Sklepu.

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Sklep nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sprzedawca nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika.

13. Sprzedawca stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Sklepie. W przypadku gdy zdaniem Użytkownika którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, Użytkownik powinien poinformować o tym Sprzedawcę za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu oraz informując, na czym polega naruszenie.

14. Sprzedawca uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika Użytkownik może, ale nie musi zostać powiadomiony na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie.

15. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów technicznych oraz graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. szablon, skórka, theme, layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Materiały chronione są prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich, i w przypadku naruszenia tych praw przez Użytkownika, Sprzedawca może dochodzić od Użytkownika roszczeń w związku z poniesioną szkodą oraz utraconą korzyścią. Sprzedawca prowadzi w Internecie bieżące działania mające na celu ujawnienie przypadków takich naruszeń, w tym monitorowanie zasobów Internetu.

16. Sprzedawca nie pobiera opłat z tytułu korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. W zależności od wybranego usługodawcy Internetowego i zawartej z nim umowy, Użytkownik może ponosić niezależne od Sprzedawcy koszta związane z korzystaniem z usługi Internetowej również w celu korzystania ze Sklepu.

17. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i szybkim przelewem internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Operatora Płatności, na podstawie Regulaminu usług dostępnego na jego stronach internetowych, przedstawianego Użytkownikowi przed realizacją płatności.

§ 3
Rejestracja w Sklepie

1. Użytkownicy mają możliwość:

a) korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, jako Gość, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

b) dokonania rejestracji w Sklepie, w celu zachowania i ułatwienia przyszłego dostępu do wszystkich informacji podawanych przez Użytkownika w Sklepie, oraz powiązanych z Użytkownikiem i zawartymi przez niego Umowami.

2. Zawarcie Umowy na zakup towaru lub usługi, bez uprzedniej rejestracji w Sklepie, jest możliwe z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu w podstronie Koszyk, poprzez podanie wymaganych danych,

b) akceptacji Regulaminu.

3. Użytkownik w momencie zawierania Umowy zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE; a także do postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich, lub uprawnionych podmiotów trzecich.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie oraz wszystkich innych czynności w imieniu tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest uprawniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6. Zamieszczając dane w koncie Użytkownika, Użytkownik oświadcza, iż uprawniony jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Z momentem rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie, spraw reklamacyjnych oraz Przechowalni produktów. Dane zawarte na koncie Użytkownika dostępne są dla Użytkownika oraz Sprzedawcy.

8. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania: adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po Logowaniu na konto Użytkownika w podstronie Moje Konto.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po dokonaniu Rejestracji dostęp do jego konta oraz danych przechowywanych w ramach konta, w tym danych osobowych, możliwy jest po Logowaniu. W związku z tym Użytkownik podając dane autoryzacyjne obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby Logowanie możliwe było do wykonania wyłącznie przez Użytkownika. W szczególności dotyczy to utworzenia bezpiecznego, trudnego do odgadnięcia i złamania przez osoby trzecie hasła, nieujawniania osobom trzecim swoich danych do Logowania, a także stosowania przez Użytkownika najwyższej staranności w zakresie ochrony danych do Logowania, w tym posiadania w infrastrukturze technicznej Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane do Logowania stanowią informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

10. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się danymi do Logowania w Sklepie jest Użytkownik. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedbałości Użytkownika w zakresie ochrony danych do Logowania.

11. Wraz z rejestracją w Sklepie może zostać utworzony profil publiczny Użytkownika. W profilu publicznym Użytkownika, dla każdego innego Użytkownika Sklepu widoczny jest pseudonim lub imię i nazwisko Użytkownika. Użytkownik może udostępnić w profilu publicznym również adres e-mail, jeśli aktualna wersja oprogramowania Sklepu na to pozwala. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich Użytkowników Sklepu.

12. Rejestracja w Sklepie nie wiąże się z zawarciem Umowy ani naliczaniem jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy lub osób trzecich.

§ 4
Informacje o produktach i usługach

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności Strony produktów, ma możliwość zapoznania się z produktem lub usługą, ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki, a także kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na Stronach produktów jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z produktem lub usługą.

2. Informacje na Stronie produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w walucie wybranej przez Użytkownika, z zaznaczeniem waluty przy cenie;

b) nie zawierają kosztów dostawy, chyba że na Stronie produktu postanowiono inaczej. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Nabywcy, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy przez Użytkownika. Całkowita wartość zamówienia (tj. cena zamówionych produktów i usług wraz z kosztami dostawy) wskazana jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Użytkownik może skorzystać z kodów rabatowych, otrzymanych od Sprzedawcy lub od innego podmiotu, który na mocy odrębnej umowy nabędzie prawo dystrybucji kodów rabatowych Sprzedawcy. Kody rabatowe upoważniają do otrzymania rabatu w Sklepie na warunkach określonych przez Sprzedawcę dla danego kodu.

6. Kody rabatowe oraz promocje posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danego kodu rabatowego lub promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,01 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego lub promocji, skorzystanie z kodu rabatowego lub promocji jest niemożliwe.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy towar bez wad ukrytych, nie dotyczy to wad wskazanych jednoznacznie przez Sprzedawcę w ofercie sprzedaży lub akcji promocyjnej.

§ 5
Składanie zamówienia w Sklepie – zawarcie Umowy

1. Użytkownik może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu nabycia produktów i usług, a tym samym zawarcia Umowy, Użytkownik powinien:

a) przeglądając strony Sklepu, wybrać produkty lub usługi będące przedmiotem zamówienia;

b) zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów lub usług, a po ich akceptacji kliknąć przycisk Dodaj do koszyka (lub równoznaczny);

c) przejść do Koszyka, który stanowi podsumowanie zamówienia, i upewnić się co do poprawności zawartych w nim danych,

d) wprowadzić ewentualne posiadane kody rabatowe w Koszyku, a następnie przejść do realizacji zamówienia;

e) dokonać Logowania, jeśli Użytkownik posiada konto w Sklepie i życzy sobie z niego korzystać w celu przyspieszenia procesu składania zamówienia;

f) podać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa przedmiotu Umowy, lub upewnić się co do poprawności danych wczytanych z konta zalogowanego Użytkownika;

g) podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Nabywcy ma zostać wystawiona faktura VAT;

h) dokonać wyboru sposobu dostawy;

i) dokonać wyboru sposobu realizacji płatności należności z tytułu Umowy.

j) potwierdzić chęć złożenia oferty zawarcia Umowy, poprzez kliknięcie przycisku Potwierdź zamówienie (lub równoznacznego);

k) w przypadku wybrania płatności z góry, jako Nabywca dokonać płatności w celu otrzymania przedmiotu Umowy.

2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie w sekcji Moje konto.

3. Sprzedawca uprawniony jest do określenia limitu maksymalnej ilości sztuk produktów lub usług objętych jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń, sposobów dostawy lub form płatności, które mogą wynikać ze specyficznych cech produktów lub usług, określone są na Stronach produktów.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę sprzedaży (kupna) w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 4 powyżej, tym samym umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Nabywcy z powodu braków towarowych lub z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od Dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Nabywcę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w zamówieniu, lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Nabywcę, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Nabywcy:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Nabywcę, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Nabywcę zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Nabywcę wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych terminach, przy czym Nabywca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek);

d) spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie

9. W przypadku gdy Nabywca nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 8. niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Nabywcą z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Nabywcy produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia. Nabywca może odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

10. W przypadku gdy Nabywca nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Nabywcą z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.

12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Nabywcy wpłaconą kwotę (lub jej pozostałą część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 Regulaminu.

13. W przypadku podania przez Nabywcę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14. Nabywca może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu realizacji zamówienia (status zamówienia widoczny jest w koncie Użytkownika w zakładce Moje Konto). Zmiany mogą dotyczyć adresu lub danych na fakturze. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia zastosowanie mają przepisy § 11 Regulaminu.

15. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu w zakładce Moje Konto -> Moje Zamówienia lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

16. Nabywca otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w procesie składania zamówienia.

§ 6
Zapłata należności

1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty należności za zamówione w Sklepie produkty i usługi, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy płatność następuje przy odbiorze, wówczas Nabywca zobowiązany jest do zapłaty należności w momencie dostawy.

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę produkty i usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie na zasadach określonych przez Sprzedawcę, oraz za pomocą narzędzi płatniczych zewnętrznych Operatorów płatności, na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, dostępnymi na stronach Operatorów płatności oraz w narzędziach płatniczych Operatorów płatności. Dostępne formy płatności podane są Użytkownikowi w Koszyku przy składaniu zamówienia.

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, Nabywca może dokonać zapłaty:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w momencie dostarczeniu go przez wybranego przez Nabywcę Przewoźnika - gotówką lub, jeśli wybrany Przewoźnik oferuje taką możliwość w rejonie dostarczenia - kartą. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Nabywcę procesu składania zamówienia na stronie Sklepu;

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą lub szybkim przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych zewnętrznych Operatorów płatności, udostępnionych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od Operatora płatności.

4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać wyłącznie kartą płatniczą lub szybkim przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych zewnętrznych Operatorów płatności, udostępnionych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od Operatora płatności.

5. Po potwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika, w przypadku wyboru płatności z góry, zostaną Użytkownikowi podane dane do realizacji płatności przelewem, lub Użytkownik zostanie skierowany do strony internetowej Operatora płatności w celu zrealizowania płatności.

6. Nabywca nie ma możliwości wyboru różnych form płatności do jednego zamówienia. W przypadku takiej konieczności Nabywca może rozłożyć zamówienie na pomniejsze zamówienia niezależne od siebie.

7. Dostępne dla Nabywcy formy płatności mogą być uzależnione od rodzaju produktów lub usług w zamówieniu oraz miejsca dostawy zamówienia.

8. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy produktów i usług do Użytkownika podane są odrębnie na stronie w Koszyku przy składaniu zamówienia.

9. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

§ 7
Dostawa do Nabywcy

1. Sprzedawca zamieszcza na stronach internetowych Sklepu, w szczególności na Stronach produktu, informację o terminie realizacji zamówienia w postaci liczby dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Nabywcy za pośrednictwem wybranego przez Nabywcę Przewoźnika.

2. W przypadku produktów i usług o różnym czasie realizacji zamówienia, czas realizacji zamówienia liczony jest według czasu realizacji podanego dla produktu o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu lub usługi, i może wydłużyć się w przypadku braku dostępności, o czym Nabywca będzie informowany na bieżąco na adres e-mail podany w zamówieniu.

3. Czas realizacji zamówienia dla produktów „na zamówienie” podawany jest orientacyjnie, w skrajnych przypadkach czas realizacji zamówienia z takimi produktami może się wydłużyć, o czym Nabywca będzie informowany na bieżąco na adres e-mail podany w zamówieniu.

4. Czas potrzebny na dostawę zamówienia do Nabywcy to łącznie czas potrzebny na realizację zamówienia oraz czas realizacji dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od Przewoźnika wybranego przez Nabywcę w trakcie składania zamówienia. Szacowany czas realizacji dostawy może być podany dla wybranych Przewoźników w momencie wyboru Przewoźnika w Koszyku, w formie przedziału czasowego od-do, jako szacowana liczba dni roboczych potrzebna na realizację dostawy.

5. Koszt dostawy podany na Stronach produktów i innych podstronach Sklepu jest orientacyjny, a właściwy koszt dostawy Użytkownik pozna dokonując wyboru formy dostawy w Koszyku podczas składania zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika oraz gabarytów zamówionych produktów i może różnić się od kosztu dostawy pojedynczego produktu.

6. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Nabywcę, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Nabywców, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Nabywcę punkt odbioru osobistego.

§ 8
Newsletter

1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Celem skorzystania z Newslettera należy:

a) wypełnić formularz zapisania do Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, lub

b) zaznaczyć chęć zapisania się do Newslettera podczas rejestracji w Sklepie i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Użytkownik ma możliwość zapisania się ponadto do Newslettera partnerów handlowych Sprzedawcy, poprzez wybór dodatkowego pola w formularzu rejestracyjnym.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa w każdym czasie poprzez:

a) wypełnienie formularza wypisania z Newslettera na stronach internetowych Sklepu, lub

b) poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera, lub

c) poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Moje Konto, lub

d) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera.

§ 9
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

2. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się na stronie internetowej Sklepu nazwanej Polityką Prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania Umów zamówionych przez Nabywcę w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 8 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Sprzedawca w przypadku wystąpienia takiej konieczności w celu realizacji i wykonania Umów zawartych z Nabywcą, powierza dane osobowe Nabywcy osobom trzecim, w szczególności Przewoźnikom lub Dostawcom, zaangażowanym w proces realizacji i wykonania Umów.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po Logowaniu na konto Użytkownika w zakładce Moje Konto. W celu usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu, po zalogowaniu do Sklepu należy skorzystać z opcji Usuń konto dostępnej w panelu Moje Konto, lub wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

6. Sprzedawca stosuje w Sklepie pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Szczegółowe informacje na temat plików "cookies" określa Polityka Prywatności, zawarta w Załączniku 1 do Regulaminu.

§ 10
Rękojmia, gwarancja oraz warunki i procedury reklamacji

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące części lub całości zamówień. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w Załączniku 2 do Regulaminu.

2. Nabywca nabywający produkt lub usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru w zakresie przewidzianym art. 556 - art. 576 Kodeksu Cywilnego, o ile dochowa ustawowego terminu na poinformowanie o fakcie Sprzedającego, od momentu w którym stwierdził niezgodności dostarczonego produktu lub świadczonej usługi z umową.

3. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Dostawcy, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, w szczególności uprawnień ustawowych opisanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji. W tym wypadku Nabywca reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca, jeśli nim nie był, może być jedynie pośrednikiem przekazującym reklamację i pośredniczącym w komunikacji pomiędzy Nabywcą i gwarantem. Nabywca według swojego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego gwaranta albo do Sprzedawcy.

4. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie Sprzedawcy przez Nabywcę reklamowanego produktu lub produktów, nawet jeśli produkty do Nabywcy zostały dostarczone przez Dostawcę (bez pośrednictwa Sprzedawcy), wraz z opisem reklamacji zawierającym niezbędne informacje, zawarte we wzorze formularza reklamacyjnego, tj.:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

5. W przypadku wątpliwości Sprzedawcy co do źródła nabycia reklamowanego produktu, Sprzedawca może wymagać dostarczenia dowodu zakupu tego produktu. Dowodem zakupu jest paragon, faktura, wyciąg z rachunku bankowego, billing karty lub inny dokument, co do którego oryginalności nie ma wątpliwości i potwierdza fakt zawarcia Umowy między Nabywcą i Sprzedawcą.

6. W przypadku gdy produkt był dostarczany z pośrednictwem Przewoźnika, na Nabywcy spoczywa obowiązek i koszt dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego produktu wraz z niezbędnymi dokumentami. W przypadku reklamacji więcej niż jednego towaru, Nabywca może dostarczyć reklamowane produkty z pośrednictwem jednego Przewoźnika w jednej przesyłce.

7. Sprzedawca w ciągu czternastu dni kalendarzowych rozpozna i ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o jej rozstrzygnięciu oraz sposobie dalszego postępowania.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Nabywcy – Sprzedawca naprawi lub wymieni Nabywcy reklamowany produkt na pełnowartościowy, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9. Nabywca nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Nabywca nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Nabywca zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§ 11
Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy, rezygnacja z zamówienia

1. Nabywca może zrezygnować z części lub całości zamówienia, jak i modyfikować zamówienie, jeśli składające się na nie produkty i usługi nie zostały jeszcze skompletowane do wysyłki, na stronie Sklepu w zakładce Moje Konto -> Moje Zamówienia lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

2. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, Nabywca będący konsumentem (będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego paragrafu. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w Załączniku 3 do Regulaminu.

3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego w Załączniku 4 do Regulaminu.

4. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od Umowy ponosi Nabywca.

5. W razie odstąpienia od Umowy na mocy pkt. 2. niniejszego paragrafu, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu otrzymania przez Nabywcę przedmiotu Umowy lub rozpoczęcia świadczenia usług na mocy Umowy o świadczenie usług.

6. Jeżeli zapłata została dokonana przez Nabywcę z góry, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu Umowy od której nastąpiło odstąpienie lub rezygnacja (lub odpowiedniej części należności w przypadku odstąpienia lub rezygnacji z części Umowy), nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku spóźnienia w zwrocie należności, Nabywca może domagać się zwrotu jej wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia upływu terminu zwrotu.

5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem na mocy pkt. 1. niniejszego paragrafu nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi miałyby podlegać świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, w tym w szczególności produkty oznaczone na Stronie produktu jako wykonywane "na zamówienie".

7. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w Umowie o świadczenie usług, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

§ 12
Warunki zwrotu należności

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Nabywcy na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Nabywcy, Nabywca nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Nabywcę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

2. W przypadku gdy Nabywca dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

3. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem, w tym wysłanych w związku z procedurami określonymi w § 10 oraz § 11 Regulaminu, i nie odpowiada za koszty powstałe po stronie Nabywcy związane z takimi przesyłkami.

§ 13
Promocje

1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej Promocjami). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na Stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji opisywanych na stronie Promocji lub w wysłanym do Użytkownika newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją, Użytkownik otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktu) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zestawionych razem, Nabywca otrzymuje rabat na wszystkie bądź wybrane produkty wchodzące w skład zestawu, według informacji na Stronie produktu.

2. Promocja może być uzależniona od podania przez Użytkownika kodu rabatowego podczas składania zamówienia w Koszyku.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego i pozostawienia pozostałych produktów pakietu w zamówieniu w cenie promocyjnej. Pakiety promocyjne i Zestawy promocyjne traktowane są łącznie jako pojedynczy produkt. Rezygnacja Nabywcy z zamówienia, o której mowa w § 5 Regulaminu, jak i Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Nabywcy, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.

6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, postanowienia § 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 14
Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 15
Postanowienia Końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

3. Indywidualne ustawienia urządzenia Użytkownika na którym korzysta on ze Sklepu mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Nabywcy, o którym mowa w § 11 pkt. 2 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

4. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż siedem dni od momentu udostępnienia na stronach Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Umowy będące w trakcie realizacji przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. W przypadku Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez podmiot świadczący usługi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminu usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. W przypadku braku akceptacji treści nowego regulaminu usług, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług na mocy odpowiednich ustaw, w tym Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

6. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu Sklepu w jego aktualnym brzmieniu, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania ze Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronach Sklepu, w tym Stronach produktów, używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

9. Ewentualne spory powstałe między Nabywcą niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

11. a) Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

b) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załączniki

Załącznik 1. Polityka Prywatności

Załącznik 2. Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy